Technical Risk and Recovery Engineers

header_tc(2)
24/7
telefoon

Tel. +31 (0)33 453 50 30

Afbeelding: icon_trainingen


NEN 3140
Instructie & Aanwijzingen

Werkzaamheden behoren te worden uitgevoerd door opgeleide (instructie) en bevoegde (aanwijsbeleid) personen.

Instructie & aanwijzingen

Ter voorkoming van elektrisch gevaar mogen werkzaamheden aan de elektrische installatie alleen worden uitgevoerd door personen die over voldoende kennis en ervaring beschikken. Op basis van deze voorwaarden behoren zij een schriftelijke aanwijzing te ontvangen door of namens de hoogste arbo-verantwoordelijke in de organisatie.

Naast de bij Organisatie & Personeel beschreven Installatie- en Werkverantwoordelijke zijn de volgende twee aanwijzingen mogelijk:

Vakbekwaam Persoon (VP)

Een persoon aangewezen en met een relevante opleiding en ervaring voor de door hem uit te voeren werkzaamheden waardoor hij in staat is gevaren veroorzaakt door elektriciteit te onderkennen en voorkomen.

Voldoende Onderricht Persoon (VOP)

Een persoon aangewezen en voldoende geïnstrueerd voor specifieke taken, werkzaamheden en het gebruik van elektrische arbeidsmiddelen waardoor hij in staat is gevaren veroorzaakt door elektriciteit te onderkennen en voorkomen.


Alle personen die geen geldige IV, WV, VP of VOP aanwijzing hebben zijn leek en mogen geen werkzaamheden met of nabij elektrische installaties of elektrische arbeidsmiddelen uitvoeren.

Ook tijdelijke medewerkers, inleners en uitzendkrachten vallen onder de verantwoordelijkheid van de inlenende partij en behoren te worden aangewezen.  Alleen bij volledige uitbesteding van de werkzaamheden is dit een verantwoordelijkheid van de aannemende partij.

Afbeelding: voorbeeld_certificaat_VP
Certificaat Vakbekwaam Persoon

Instructie

In bijlage D van de NEN 3140 is een volledige procedure opgenomen om personen aan te wijzen. In deze procedure zal per persoon worden ingeschat of de elektrotechnische vakkennis, ervaring, inzicht in gevaren en situatie adequaat is om veilig werkzaamheden uit te voeren.

Personen dienen instructie te ontvangen over de elektrische gevaren, NEN 3140 en de bij de organisatie geldende (werk-)procedures. Het is aan te raden om deze instructie te laten aansluiten op de feitelijke werkzaamheden en dit te doen in overleg met de opleider.

De norm geeft aan dat instructie (of training) periodiek moet worden herhaalt. Voor het bepalen van de instructietermijn is bijlage E van de NEN 3140 beschikbaar waarbij factoren zoals werkomstandigheden, ervaring en toezicht een rol spelen.

Instructie moet aansluiten op de medewerker. Bij medewerkers die de Nederlandse taal niet (voldoende) machtig zijn is het aan te raden om bijvoorbeeld een NEN 3140 training in het Engels te verzorgen.

Het borgen van het aanwijsbeleid

Het is raadzaam om een opleidingsplan voor de NEN 3140 trainingen op te stellen. Dit kan een onderdeel zijn van het handboek.

In dit opleidingsplan kan per categorie aan te wijzen personen een instructietermijn worden aangegeven. Onderstaande matrix is een praktisch voorbeeld zoals toegepast bij een voedingsmiddelenfabriek:

Aanwijzing Instructiefrequentie Korte toolbox elektrische veiligheid* Training VOP / VP Training IV / WV
VOP-A jaarlijks x    
VOP-B 2 jaar x x  
VP 2 jaar   x  
IV 3 jaar     x
WV 3 jaar     x

*Deze toolbox is gericht op het bewust maken van personen over de mogelijke elektrische gevaren bij de productiemachines. De aanwijzing VOP-A geeft alleen de bevoegdheid om aan een machine te mogen werken.

Gekoppeld aan het opleidingsplan is verder een overzicht waarin afspraken staan over de werkzaamheden die men met een bepaalde aanwijzing uit mag voeren. Hieronder een gedeelte van deze matrix:

Aanwijzing Procedure 1* Procedure 1* Installaties veilig stellen* Meten aan installaties etc. etc.
VOP-A x        
VOP-B x x      
VP x x x x  
IV x x x x  
WV x x x x  

*Voor deze werkmethoden behoren (onderhouds-) procedures te worden opgesteld die tot doel hebben op een veilige, en voor de aangewezen persoon duidelijke, wijze de werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Met bovenstaande informatie kunnen de aanwijzingen van individuele medewerkers nu overzichtelijk in een tabel worden bijgehouden:

Medewerker VOP-A VOP-B VP IV WV
Persoon 01 x        
Persoon 02 x        
Persoon 03     x    
etc. etc.