Technical Risk and Recovery Engineers

header_tc(2)
24/7
telefoon

Tel. +31 (0)33 453 50 30

Afbeelding: icon_trainingen


NEN 3140
Inspectiemethodieken

Informatie over diverse aan de NEN 3140 gelieerde inspectiemethodieken, NTA 8220, VIER.

Inspectie volgens NEN 3140

Het doel van NEN 3140 inspecties is het bepalen of elektrische installaties voldoen aan de in normen omschreven technische voorschriften en veiligheidsvoorschriften. Minimaal is dat de norm (bijvoorbeeld NEN 1010 en NEN-EN 60204-1) van het jaar van aanleg van de installatie maar vaak zal dit een nieuwere versie van een norm zijn.

Een volledige NEN 3140 inspectie op elektrische installaties is een gedegen proces op basis van een inspectieplan en uitgevoerd door vakbekwame inspecteurs. De inspectie is een combinatie van visuele schouwingen, metingen en/of beproevingen. Inspecties worden in de regel uitgevoerd aan de hand van specificaties en tekeningen van de elektrische installatie.

Inspectieresultaten behoren in een rapportage te worden opgenomen zodat maatregelen kunnen worden genomen om afwijkingen te herstellen. In de rapportage worden verder gegevens over de inspecteur, meetapparatuur en omvang van inspectie / installatie opgenomen.

Kwaliteitsborging

De inspectiemarkt in Nederland is open. Het is voor de eigenaar van een installatie erg moeilijk om te bepalen of een inspectiebedrijf (of installateur, of individuele inspecteur) vakbekwaam is. In het verleden is hierom door de markt zelf het Certificaat van Toezicht (CvT) in het leven geroepen. Recent is dit vervangen door kwaliteitsborging volgens het SCIOS systeem. Binnen dit systeem worden zowel inspecteur als inspectiebedrijf geaudit door een onafhankelijke organisatie.

SCIOS-certificatie is bedoeld voor installatie- en inspectiebedrijven die inspecties uitvoeren aan technische installaties, waaronder elektrische installaties en arbeidsmiddelen. Voor de inspectie van elektrische installaties en arbeidsmiddelen is de SCIOS regeling niet een inspectiemethode op zich, maar een kwaliteitsborging van de eisen uit de NEN 3140.

 • SCIOS scope 8: Elektrische Installaties
 • SCIOS scope 9: Elektrische Arbeidsmiddelen
 • SCIOS scope 10: Brandveiligheidsinspecties NTA 8220

Wanneer een installatie-eigenaar een bedrijf met SCIOS-certificaat selecteert voor het uitvoeren van inspectiewerkzaamheden heeft het de zekerheid dat de inspectie met betrekking tot de veilige bedrijfsvoering van de installatie voldoet aan de NEN 3140.

-----------------------------------

Afwijkende inspectiemethodieken

De NEN 3140 inspectie van installaties en machines is een goed doordachte methodiek gericht op veiligheid van personen en installaties. De laatste jaren komen er echter steeds meer afwijkende inspectiemethodieken in zwang. Vaak is hier de gedachte om met 20 procent van de inspectietijd toch nog 80 procent van de risico's op te sporen.

 

VIER - "Verzekerings Inspectie Elektrotechnische Risico’s"

De erkenningsregeling VIER is in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars ontwikkeld. VIER beoogt de brandrisico’s, verbonden aan elektrotechnische installaties en arbeidsmiddelen in het MKB te reduceren en daarmee de brandschade aan bedrijven te beperken.

De kenmerken van de VIER-erkenningsregeling zijn:

 1. Reduceert risico’s in relatie tot brandgevaar, aanrakingsgevaar en bedrijfscontinuïteit;
 2. Borgt de inspectiemethodiek, de vakbekwaamheid, het rapportageformat en de follow-up;
 3. Voorziet in de communicatie tussen de verzekerde, diens (huis)installateur en verzekeraar;
 4. Beheerd door iKeur en tevens voor niet i-Keurleden toegankelijk.

De belangrijkste punten, de vier pijlers, van VIER zijn:

 1. Inspectiemethode is gericht op inspectie én bewustwording;
 2. Vakbekwame, gecertificeerde, inspecteurs;
 3. Standaard en helder rapportageformat;
 4. Een follow-up met adviezen, aanbevelingen en uiteindelijk een bewijst dat de gebreken zijn hersteld.

De VIER methodiek is grotendeels een afgeleide van de NEN 3140 inspectie methodiek. Het is echter geen vervanger van deze methodiek.

 

NTA 8220 voor brandinspecties

De Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8220:2016 - Beoordelingsmethode op brandrisico’s van elektrisch materieel is een nieuwe methodiek die zich puur richt op de brandrisico’s bij elektrische installaties. Het is een doorontwikkeling van de VIER methodiek. De borging van de kwaliteit is op basis van een certificering (voor bedrijven en inspecteurs) onder de SCIOS methodiek, scope 10.

Verwachting is dat uiteindelijk de meerderheid van de brandverzekeraars een brandinspectie volgens deze NTA 8220 als voorwaarde stellen.

 

Thermografie inspecties

Thermografie is een snelle, contactloze meetmethode waarbij men de temperatuur van elektrische installaties en machines zichtbaar kan maken. Thermografie inspecties zijn geen verplichting vanuit NEN 3140 maar worden wel vaak opgenomen in het preventieve onderhoudsschema. Tijdens de inspecties hebben de meeste inspecteurs wel de beschikking over een thermografiecamera om zo nodig steeksproefgewijs opnamen te maken.

Thermografiecamera's zijn uitgerust met een optiek voor infrarood en een detector die de golflengte analyseert. Het resultaat is een thermogram: een visuele weergave van de aanwezige temperaturen.

In elektrische installaties is verhitting vaak een indicator voor aanstaand falen. Bijvoorbeeld door een loszittend contact (overgangsweerstand) of te hoge belasting (te veel apparaten).