Technical Risk and Recovery Engineers

header_tc(2)
24/7
telefoon

Tel. +31 (0)33 453 50 30

Afbeelding: icon_trainingen


NEN 3140
Inspecties & Toezicht

Het doel van inspecties is het bepalen of elektrische installaties of arbeidsmiddelen voldoen aan de technische voorschriften en veiligheidsvoorschriften, zoals omschreven in de van toepassing zijnde normen.

Inspectie & toezicht

Om de kans op brand, elektrische schok en uitval te verlagen dienen zowel de vaste elektrische installaties als elektrische apparaten periodiek te worden geïnspecteerd door een deskundig persoon of bedrijf.

Het doel van inspecties is het bepalen of elektrische installaties of arbeidsmiddelen voldoen aan de technische voorschriften en veiligheidsvoorschriften, zoals omschreven in de van toepassing zijnde normen.

Nieuwe elektrische installaties (en wijzigingen en uitbreidingen van bestaande installaties) moeten worden geïnspecteerd voordat deze in bedrijf worden genomen. Deze opleveringsinspectie NEN 1010 staat beschreven in deel 6 van de NEN 1010 (de norm voor elektrotechnische laagspanningsinstallaties in woningen, gebouwen en infrastructuur).

Voor de periodieke inspecties is geen algemene vaste interval voorgeschreven aangezien er veel verschillen bestaan tussen installaties. De interval is afhankelijk van diverse factoren zoals leeftijd, gebruik en toezicht. Bijlage I (installaties) en bijlage K (arbeidsmiddelen) bevatten methodieken om de inspectietermijn te bepalen.

Om overzicht te houden op zowel de werkzaamheden als de installaties (waaronder het gebruik van verplaatsbare middelen) moet een systeem van (periodiek) toezicht worden ingevoerd.

Thermografie foto van een D-patroon (schroefzekering).
Thermografie foto van een D-patroon.

Inspecties aan gebouwgebonden installaties en grote machines

Inspecties worden uitgevoerd op basis van een inspectieplan dat voldoet aan hoofdstuk 5.101 van de NEN 3140. De inspecties worden uitgevoerd aan de hand van elektrotechnische tekeningen en specificaties. Inspecties zijn een combinatie van:

  • Visuele inspecties
  • Metingen en / of beproevingen

Het maken van thermografische opnamen (warmtebeelden) is geen verplichting. Thermografie kan wel een waardevolle toevoeging zijn op visuele inspecties, metingen en beproevingen.

Bij gebreken die een onmiddellijk gevaar vormen dienen direct acties te worden ondernomen. Bijvoorbeeld door het uitschakelen (veiligstellen) van de installaties.

Resultaten van de inspectie worden vastgelegd in een rapportage. Afwijkingen (gevaren) worden in de regel beschreven in drie risico categorieën (A, B, C of 1, 2, 3) zodat passende maatregelen (reparaties) kunnen worden genomen op basis van een prioriteitenlijst.

Inspecties dienen te worden uitgevoerd door een ten minste Vakbekwaam Persoon deskundig in het inspecteren van gelijksoortige installaties. In de meeste gevallen zal dit een medewerker van een gespecialiseerd inspectiebedrijf zijn. Vaak gecertificeerd onder SCIOS.

Naast de NEN 3140 inspectiemethodiek zijn er ook enkele afgeleide methodieken in zwang. Bijvoorbeeld de NTA 8220 en VIER regelingen.

Een beschadigde haspel. Visuele afkeur.
Een beschadigde haspel. Visuele afkeur.

Inspecties aan arbeidsmiddelen en gereedschappen

Inspecties worden uitgevoerd op basis van een inspectieplan dat voldoet aan hoofdstuk 5.102 van de NEN 3140. Inspecties zijn een combinatie van:

  • Visuele inspecties
  • Metingen (isolatieweerstand, beschermingsleiding, lekstroom) en / of beproevingen
  • Controle van veiligheidsfuncties zoals noodstopschakelaars en aanrijbeveiligingen

Resultaten van de inspectie worden vastgelegd in een rapportage en de gekeurde middelen worden voorzien van een inspectiestikker.

Inspecties of keuringen van elektrische arbeidsmiddelen worden uitgevoerd door Voldoende Onderrichte Personen gebruik makende van apparatentesters.

Deze personen behoeven geen specifieke elektrotechnische opleiding te hebben echter dienen wel deskundig te zijn in het inspecteren van elektrische apparaten (waarbij zij ook kennis dienen te hebben van de niet-elektrische eisen van de apparatuur; denk bijvoorbeeld aan afschermingen). In veel gevallen zullen eigen medewerkers deze keuringen uitvoeren na het volgen van een training keurmeester.