Technical Risk and Recovery Engineers

header_werken_bij_inspexx(2)
24/7
telefoon

Tel. +31 (0)33 453 50 30

Afbeelding: icon_trainingen


NEN 3140
Een beknopte introductie tot de norm

In Nederland eist de wetgever een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties: Elektrische installaties en apparaten moeten veilig zijn; werkzaamheden met of aan deze installaties en apparaten moeten veilig worden uitgevoerd.

Een veilige bedrijfsvoering

Elke organisatie waar mensen aan het werk zijn heeft te maken met elektrische installaties en arbeidsmiddelen. Zowel de arbowetgeving als het burgerlijk wetboek stellen dan ook eisen aan een veilige indeling van werkzaamheden en een toezicht gericht op veilige elektrische installaties en arbeidsmiddelen. De NEN 3140 is een methodiek om aan deze eisen invulling te geven.

De structuur van de norm is gericht op het voorkomen van incidenten (brand, letselongevallen, uitval van productie etc.). Mocht er echter tot een incident plaatsvinden dan is een goed opgezet NEN 3140 werkproces een eerste stap richting het aantonen (aan handhavers en / of verzekeraar) dat alle redelijk te nemen maatregelen zijn genomen.

Is de NEN 3140 verplicht?
Zoals de meeste normen is de NEN 3140 niet wettelijk verplicht, maar geeft wel de meest praktische invulling aan wettelijke eisen.

In de norm staan bijvoorbeeld werkprocedures voor veilig schakelen aan elektrische installaties, een methodiek voor inspecties van de gebouwen en de werkwijze rondom het instrueren en aanwijzen van medewerkers. De norm is een praktisch handvat om te helpen met een goede bedrijfsvoering van uw elektrische installaties en arbeidsmiddelen.

Afbeelding: nen3140_voorkant_klein

Drie pijlers van de NEN 3140

De NEN 3140 is onder te verdelen in drie thema's:

  • Organisatie & personeel
  • Instructie & aanwijzingen
  • Inspectie & toezicht

Het eerste thema, organisatie & personeel, omvat het opzetten van een beleid rondom de bedrijfsvoering van elektrische installaties en arbeidsmiddelen; het opzetten van een structuur van verantwoordelijkheden en het definiëren van de werkzaamheden.

Thema twee, instructie & aanwijzingen, zorgt dat werkzaamheden door opgeleide (periodieke instructie) en bevoegde (aanwijsbeleid) personen worden uitgevoerd.

Het laatste thema is de uitvoer van inspectie & toezicht; onderdeel is ook het opstellen van een inspectieplan voor installaties, machines en arbeidsmiddelen.

De huidige (vigerende) versie van de norm is NEN 3140 + A2:2018. Dit is de opvolger van de NEN 3140:2011 + A1:2015.

Overzicht bedrijfsvoering NEN 3140

Overzicht van de aspecten van een implementatie van de NEN 3140.
Overzicht van de aspecten van een implementatie van de NEN 3140.